Направления

| No comments

Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове

  • Представяне на настоящи и бъдещи дейности и резултати по реинтродукция на видове в България.

Младежка научна конференция „Климентови дни“ – 2015:

  • Молекулярна биология и биотехнологии;

  • Екология, опазване на околната среда и биоразнообразие.